Seniorenheim „Barmherzige Samariter”

Das Pflegeheim „Barmherziger Samariter“ für Personen im hohen Alter und somatisch Kranke befindet sich auf dem Gelände des evangelischen Martin-Luther-Zentrums für Diakonie und Bildung, in unmittelbarer Nähe des Westparks (Park Zachodni).

 

 


  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.października.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, (Dz. U. Nr 217, poz.1837, ze zmianami),
  • Zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego, wynikającego z Decyzji Nr PS.II.9013-1/2008 z dnia 16 stycznia.2008r.,
  • Umowy Nr D/MOPS/721/199/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
  • Statutu Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu
  • Regulaminu organizacyjnego.